Интел Груп ООД

Финансово-счетоводни услуги

Контакти За нас Полезни връзки
Правни услуги
Финансово-счетоводни услуги
Данъчни и административни услуги
 • Данъчно планиране;
 • Одити по международните банкови и счетоводни стандарти;
 • Анализ на финансовото състояние: стоково-материална обезпеченост на собствените средства и платежоспособност на фирмата;
 • Анализ на ефективността на стопанската дейност и насоки за подобряването й;
 • Анализ на прилаганите технически форми на счетоводната регистрация. Предложения за оптимизиране с оглед подобряване вътрешния финансов контрол;
 • Изготвяне на вътрешни наредби и специфични методически счетоводни указания;
 • Обработка на кредитни карти и други форми на безналични плащания;
 • Всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции;
 • Водене на систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация;
 • Водене на синтетични и аналитични счетоводни регистри, както и равенство и връзка между тях;
 • Междинно и годишно приключване на счетоводните регистри, съставяне на оборотна ведомост;
 • Съставяне на годишни финансови отчети.